Agija

  • Fizinė vieta – optinių nervų susikryžiavimas. Reguliuoja smilkinius, hipofizės ir kankorėžinės liaukos, regos, mąstymo funkcijas.
  • Lapelių skaičius – du.
  • Simbolis – kryžius
  • Elementas – šviesa.
  • Spalva – balta.
  • Savaitės diena – sekmadienis.
  • Planeta – Saulė.
  • Akmuo – deimantas.

Projekcijos kūne: bevardžiai rankų ir kojų pirštai, kakta, pakaušis ir smilkiniai.

Savybės: atleidimas, bemintė būsena, užuojauta, atgimimas, linijinis mąstymas, atmintis, sąlygotumai.

Agija čakra, kartais vadinama trečiąja akimi, yra galvos smegenyse. Kai ši čakra atvira ir sveika, Kundalini, praeidama pro ją, nuramina minčių bangas. Dėl to didėja tarpai tarp minčių. Dėmesys nukrypsta į pauzę ar tylą, ir pasiekiama bemintė visiško suvokimo būsena. Subtilioji sistema tampa ne tik siųstuvu, bet ir imtuvu.

Čakros blokavimosi priežastys: savęs žalojimas, nesibaigiantis savęs gailėjimasis, nesugebėjimas sau atleisti, įvairūs įpročiai (blokai kairėje Agija čakroje – superego); intensyvus galvojimas, „bėgiojantis“ žvilgsnis, bloga kompanija, intensyvus skaitymas ar nepaliaujamas televizoriaus žiūrėjimas, didžiavimasis, krikščionių ir žydų fanatizmas, psichotropiniai vaistai, pornografija, neatleidimas, seksualinės fantazijos (centrinė Agija); klaidingi Dievo įsivaizdavimai, abejonės Dievu, žiaurumas, agresyvumas, egoizmas (dešinė Agija – ego).

„Kol negimsite iš Dvasios, tol nepateksite į Dievo karalystę.“

(Jėzus Kristus, Naujasis Testamentas, pagal Joną (skyrius 3, versija 3))

„Laisvės durys yra labai siauros, siauresnės už garstyčios grūdelį. Jūsų protas yra platesnis už dramblį. Kaip jūs praeisite? Jeigu aš sutikčiau Tikrą Guru, kuris gailestingai palaimintų mane šia dovana, tada laisvės durys man plačiai atsivertų ir aš laisvai pereičiau.“

(Kabir, „Guru Granth Sahib“) 

 

Šri Matadži apie Agija čakrą

„Šiandien mes ruošiamės suprasti Agija centrą, Agija čakrą, kuri yra optinė (regos) kryžmė. Nervai, kurie maitina akis, keliauja priešingomis kryptimis, ir ten, kur jie kryžiuojasi, yra ši čakra. Ji turi nuolatinį ryšį su kitais centrais per pailgąsias smegenis. Šis centras turi du lapelius ir vienoje pusėje veikia per akis, o kitoje galvos pusėje (iš nugaros) veika per esantį išsikišimą. Tai yra fizinis čakros lygmuo.

Dabar yra žmonių, kurie kalba apie trečiąją akį. Mes juk turime dvi akis, kurias matome. Bet yra trečioji akis, kuri yra subtilesnė. Jeigu jūs matote tą akį, reiškia jūs esate toli. Pavyzdžiui, jei jūs galite matyti savo akis, tai reiškia, kad matote jų atspindį, bet ne realybę. Jeigu jūs matote, vadinasi, jūs žiūrite į tai. Taigi tie žmonės, kurie sako, kad mato trečiąją akį, pavyzdžiui, žmonės, kurie naudoja LSD ir panašias medžiagas, jie pradeda tai matyti. Mato tą akį ir mano, kad jų trečia akis atsivėrė. Iš tiesų jie labai toli nuo jos, štai kodėl gali ją matyti. Tai nėra sunku – jie yra patekę į savo pasąmonę, bet Sahadža jogoje jūs turite matyti ta akimi, o ne stebėti ją pačią. Tai lyg langas, jūs galite žiūrėti į jį, jo rėmus, bet jei žiūrite PRO langą, tada jūs jo paties nematote. Taigi trečiosios akies matymas – joks pasiekimas, tai didelė iliuzija. Žmonės mano, kad jei jie tokius dalykus mato, jų Kundalini yra pažadinta. Jie labai klysta.

Natūraliai dėmesys negali praeiti pro šį labai siaurą praėjimą (Agija centrą) – tai yra neįmanoma. Šiame siaurame praėjime ego ir superego susitinka ir susikryžiuoja, ir jame nėra tarpelio Kundalini energijai praeiti. Taigi per šią trečiąją akį turi būti prasiskverbta arba mes turime pakliūti į trečiąją akį pažadinę Kundalini. Tai yra toks uždaras praėjimas – durys į limbinę sritį, kur yra Dievo karalystė, ir visi, bandantys savo dėmesiu pralaužti tas duris, pateks arba į kairę, arba į dešinę. Bėdos prasideda, kai žmonės nesupranta, kad visa, kas nėra žinoma, nėra Dievas, nėra dieviška. Taigi, kai energetika nukrypusi juda į dešinę, jie patenka į viršsąmonę ir pradeda matyti haliucinacijas.