Sahasrara

  • Fizinė vieta – limbinė galvos smegenų sritis.
  • Simbolis – bandanas.
  • Elementas – visi elementai.
  • Spalva – visos spalvos.
  • Savaitės diena – pirmadienis.
  • Planeta – Plutonas.
  • Akmuo – perlas.

Projekcijos kūne: delnų ir padų centrai, momenėlio vieta galvoje (Brahmarandra).

Savybės: savirealizacija, visų čakrų integracija, kolektyvinė sąmonė, vidinė tyla, džiaugsmas ir palaima, vienis, absoliutas.

Čakros blokavimosi priežastys: abejojimas Dievu, dogmatizmas, egoizmas, prieš Dievą nukreipta veikla. Sahasrara čakra yra galvos karūna. Būtent čia visos subtiliosios sistemos čakros ir kanalai jungiasi į visumą. Kai Kundalini prasiskverbia pro viršugalvį, momenėlio srityje įvyksta jūsų dvasinis atgimimas (realizacija). Kai dėmesys sutelktas Sahasrara čakroje, jūs subtiliai sąveikaujate su savuoju ,,Aš“, kuris yra dvasia. Sahadža jogo tikslas – tapti Dvasia, dvasine būtybe, kuri jau nėra ego ir superego žaisliukas. Mūsų Dvasia pagaliau suteikia mums absoliučią laisvę. Sahasrara – tai pažadėtoji žemė, kurioje dovanojama laisvė. Pradedantys Sahadža jogai gimsta dvasiškai, kai pakyla Kundalini. Iš pradžių pakyla tik kelios Kundalini gijos ir čakros tik truputį atsiveria. Kasdienė meditacija ir kitos priemonės (aprašytos rekomendacijų skyriuje), padės jums palaipsniui išsivalyti čakras. Kai jos atsivers plačiau, pakils daugiau Kundalini gijų, vibracijų jutimas sustiprės. Kartais jas jausite pirštų galiukuose kaip dilgčiojimus ar spaudimą arba jausite vibracijas viduje, čakrose, kartais jausite vėsų vėjelį, kylantį iš viršugalvio ir delnų, arba šiltą vėjelį, kai Kundalini dirbs, valydama čakrą. Išsivalę geriau suvoksite aplinkinio gyvenimo vibracijas, pajusite nuostabias gamtos (medžių, kalnų, gėlių, debesų, dangaus) vibracijas, priimsite teisingus sprendimus. Jūs jausite kitų būseną ir žinosite, kada ir kaip jiems padėti. Išmintis ir įžvalgumas padės visuose kasdienio gyvenimo reikaluose. Pažinę save pažinsite ir suvoksite jus supantį pasaulį ir jame vykstančius procesus. Bet, žinoma, Sahadža joga yra gerokai daugiau negu visa tai. Sahasrara – tai aukščiausios sintezės vieta tarp mūsų sąmonės ir Dieviškumo. Žodžiai, kaip ir mintys, nesugeba išreikšti šio dydžio svarbos.

„O, Drauge, neik į gėlyną. O, Drauge. Neik tenai – tavo kūne yra gėlių sodas. Sėski ant tūkstančio lotoso lapelių ir stebėk Nesibaigiantį Grožį.“ (Kabir) „Nustokite save tapatinti su ego, kuris yra žalojantis, iš kurio kyla liūdesys, ir medituokite į Vidinę Savastį, kuri yra Absoliuti Palaima ir išsilaisvinimo šaltinis.“ (Šri Adi Šankaračarja, „Vivekačudamani“)

Šri Matadži patarimas Sahasrara čakrai  „Paskutinis, bet ne mažiau svarbus yra limbinės srities centras. Aš nežinau, ar mokslas jau įrodė, kad labai stiprios medžiagos, tokios kaip krekas (kokainas) ir visos kitos, kuriose yra sieros rūgšties, neišsisklaido kūne, o tiesiog nusėda limbinėje (smegenų) srityje. Ši limbinė sritis yra plokščia vieta, kurioje pilna džiaugsmui labai jautrių ląstelių. Jos gali būti labai neveiklios, tokios sustingusios, kad jūs nebegalite džiaugtis įprasta muzika. Kažkas turi šaukti ant jūsų, rėkti, turi užšokti ant jūsų, kitaip negalite mėgautis. Ir tai turi būti kaskart vis intensyviau. Bet vos tik Kundalini patenka į limbinę sritį, ji suminkština, atveria ją, ir tada Kundalini prasiskverbia momenėlio kaulo vietoje ir susijungia su visur esančia Dieviška energija. Tada jūs pradedate jausti vėsų vėjelį savo delnuose. Jūs iš tiesų galite tai pajausti. Kai kurie žmonės, kurie iš pradžių pajuto vėsų vėjelį, negalėjo patikėti tuo, ką jaučia, taigi jie užsidarė duris, langus ir atsisėdo dar kartą tai patikrinti. Ir jie pajautė tą patį. Jūs tampate taikūs, tampate stebėtojais. Jūs turite energijos duoti realizaciją kitiems, galite pakelti jų Kundalini ir įtvirtinti tą ryšį. Jūs galite tai padaryti, ir tai yra jūsų teisė, tai suteiks jūsų egzistencijai tokią gražią prasmę.“ Šri Matadži Nirmala Devi, Londonas, Didžioji Britanija, 1989 m.