Kundalini energija


Kundalini
– Dieviškos Motinos išraiška mumyse, tyrumo esmė. Ji yra pirmapradė, transformuojanti, gydanti energija, palaikanti optimalią žmogaus būseną. Ji – tyra, maitinanti meilė. Kundalini (Dieviškos Motinos aspektas) yra kiekviename iš mūsų. Mes – vieninteliai jos vaikai. Ji palaiko mus 24 valandas per parą ir žino viską, ką darome, sakome, galvojame ar jaučiame. Pažadinta ji skatina mūsų apsivalymą ir dvasinį augimą.

Retas iš mūsų gimė su pažadinta Kundalini. Žmogaus dvasinė evoliucija negalėjo pasiekti reikiamo lygio, kol buvo uždaryta septinta čakra – Sahasrara. Kai ji atsivėrė, žmonių dvasinė evoliucija įžengė į naują raidos tarpsnį. Mūsų fiziniai, biologiniai, psichologiniai ir socialiniai aspektai dabar gali pasiekti aukštesnį dvasingumo lygį.

Dvasinė realizacija įvyksta, kai Kundalini energija, pakilusi iš buveinės kryžkaulyje, praeina centriniu kanalu (Sušumna Nadi) stuburo smegenyse pro septynis energetinius centrus (čakras) ir prasiveržia pro viršugalvį. Taip atsiranda Kundalini ir visur esančios Dieviškos energijos jungtis (joga). Praeidama per smegenis Kundalini nukreipia mūsų dėmesį į vidų ir beminčio suvokimo tyloje mes pradedame pažinti savo Dvasią.

Kundalini

Atma (Dvasia) yra Dievo atspindys mumyse, amžinojo gyvenimo esmė.


Tai Dieviška energija mumyse, subtilioji mūsų būties šerdis. Dvasios buveinė yra širdis, bet jogos metu ji susitinka su Kundalini septintojoje čakroje. Pažinti Dvasią savyje reiškia pasiekti absoliučią realizaciją. Mes gimėme džiaugtis kūrimo procesu ir dabar patiriame šį džiaugsmą. Atma – tyra būtis, džiaugsmas ir palaima (sat- čit-ananda) – seniausia žmonijos svajonė, tampanti realybe.Šis neišsenkantis žinių šaltinis atsiveria tada, kai atsiveria čakros. Tada atsiranda pusiausvyra tarp kanalų ir dėmesys nukreipiamas į Sahasrara čakrą. Kaip nebūtina išmanyti automobilio valdymo prietaisų konstrukciją, kad jį vairuotum, taip ir subtiliosios sistemos sandara gali likti nepažinta. Tačiau mes galime sužinoti kai ką apie jos „valdymo prietaisus“, kur jie yra ir kaip su jais elgtis. Šios naujos žinios padidina mūsų galią, būtį ir džiaugsmą.

Jeigu jūs pasiekiate tą ramybę, akivaizdu, kad ir pasauliniu mastu tai įmanoma. Vien tik kabindami plakatus ar šaukdami apie ramybę jos nepasieksite. Ramybė turi ateiti iš žmonių širdžių. Ji gali atsirasti žmonių širdyse, jei jūs sustiprinate (įkurdinate) Dvasią jos širdyje. Tada Dvasia spinduliuoja ramybės palaima. Kai jūs pradedate mėgautis ramybės palaima, tada jūs daugiau nebenorite kariauti, nebegalvojate apie karus, ir tai yra būsena, į kurią žmonės turi pakilti ir joje augti.

Šri Matadži Nirmala Devi
Čisviko miesto salė, Londonas, Didžioji Britanija,
1984 m. liepos 10 d.