Šri Matadži

Šri Matadži Nirmala Devi gimė 1923 m. kovo 21 d. Indijoje, Čindvare, krikščionių šeimoje. Jos tėvai buvo Prasad ir Cornelia Salve, tiesioginiai garsios Šalivachanų dinastijos palikuonys. Pamatę gimusios mergaitės, kuri neturėjo nė vieno apgamėlio, grožį, pavadino ją Nirmala – Tyra. Vėliau Ji tapo visuotinai žinoma pagarbiu dvasinės mokytojos Šri Matadži Nirmala Devi vardu.

Jos tėvai atliko svarbų vaidmenį Indijos nepriklausomybės judėjime, siekusiame išsilaisvinti iš britų valdžios. Jos tėvas, artimas Mahatma Gandi draugas, prisidėjo prie Pirmosios Nepriklausomos Indijos Konstitucijos rašymo. Jis buvo labai išsilavinęs žmogus, mokėjo 14 kalbų, išvertė Koraną į marati kalbą. Jos motina – pirmoji moteris Indijoje gavusi matematikės garbės laipsnį.

Kovojanti už Indijos nepriklausomybę

Vaikystėje Šri Matadži su savo tėvais dažnai lankydavosi Mahatma Gandi ašrame. Mahatma Gandi dar mažoje mergaitėje pastebėjo ypatingus gabumus, švelniai ją vadino Nepali (nepaliete) dėl jos nepalietiškų veido bruožų. Nors Šri Matadži buvo dar labai jauna, Mahatma Gandi dažnai tardavosi su ja dvasiniais klausimais.

Vėliau Šri Matadži studijavo mediciną ir aktyviai įsitraukė į judėjimą dėl Indijos nepriklausomybės. Ji pasižymėjo drąsa, aktyvumu ir tapo jaunimo lydere šiame judėjime. 1942 m. Šri Matadži buvo suimta ir su kitais nepriklausomybės siekusio judėjimo dalyviais pasodinta į kalėjimą.

Šri Matadži gimė visiškai suprasdama žmonių nervinę sistemą ir energetinius rezginius. Kadangi Ji gimė su visiškai pakilusia Kundalini,  matė žmonių vidinių ir socialinių bėdų priežastis. Norėdama pažinti mokslinę terminologinę medicinos pusę, studijavo mediciną Karališkajame medicinos koledže, Lahore,  Indijoje.

Sahadža jogos atsiradimas

Prieš Indijai atgaunant nepriklausomybę, 1947 m. Šri Matadži ištekėjo už pono C. P. Šrivastavos, kuris tapo labai gerbiamu diplomatu. Tai nuostabus žmogus, rekordinį laiką – 16 metų – dirbo Tarptautinės jūrų komisijos prie SNO generaliniu sekretoriumi. Ponas C. P. Šrivastava gerbiamas ne tik kaip itin nusipelnęs Indijos valstybės tarnautojas, bet ir kaip pirmasis indas, gavęs vieną iš aukščiausių karališkųjų ordinų iš karalienės Elžbietos II už indėlį dirbant SNO. Po to, kai Šri Matadži atliko savo šeimyninę pareigą – užaugino dvi dukras – su neišsenkančia energija Ji pradėjo dvasinę misiją.

Žinodama savo dvasinį potencialą Šri Matadži mąstė, kaip atskleisti tas žinias šiuolaikiniams žmonėms. Ji taip pat nerimavo dėl problemų, su kuriomis susidūrė ankstesnieji dvasiniai mokytojai, asmenybės, atėjusios į šią Žemę, tokios kaip Jėzus, Muhamedas, Buda ir kiti, kurie bandė atskleisti tiesą žmonių masėms.

Šri Matadži patyrė didelį skausmą, kurį kėlė žmonių kančios, paklydimai ir juos atakuojančios problemos. Ji pamatė, kad daugelis žmonių, pasivadinusių dvasiniais mokytojais, buvo tik apgavikai, hipnotizuojantys, paklaidinantys ir privedantys ieškotojus prie susinaikinimo. Jų itin gausu buvo 7-8 dešimtmečiais. Šri Matadži matė, kad privalo surasti metodą, dėl kurio Kundalini pažadinimas (Dvasinė realizacija) būtų perduodamas masėms. Šri Matadži 1970 m. gegužės 5 d., pasinėrusi į gilią meditaciją, atokiame Nargol paplūdimyje (apie 150 km nuo Mumbėjaus) patyrė Dievišką dvasinę patirtį – Ji rado atsakymą. Nuo tos dienos Šri Matadži atskleidė pasauliui amžiną paslaptį – Dvasinę realizaciją, dėl kurios tūkstančiai žmonių gali gauti ryšį su Dievu.

Sahadža jogos plitimas pasaulyje

Šri Matadži pradėjo eksperimentuoti, žadindama šią Dievišką Kundalini energiją visiems žmonėms, taip suteikdama jiems jungtį su visur esančia Dieviškąja energija (Indijoje ji vadinama Paramčaitanja, musulmonai ją vadina Ruh, o Biblijoje ji aprašyta kaip Šventoji Dvasia) ir buvo sužavėta matomų rezultatų.

Pirmiausiai Ji pradėjo žadinti Kundalini savo artimiems, pamatė, kad jie keičiasi fiziškai ir protiškai, taip pat dvasiškai. Galop Šri Matadži suvokė, kad tik šis metodas turi galią išspręsti visas žmonijos problemas, ir nusprendė skleisti jį masėms. Ji aukojo savo pinigus, laiką ir pastangas kalbėdama su žmonėmis ir duodama jiems raktą jų Dvasios paslapčiai pažinti. Žmonės buvo sužavėti, kai pradėdavo jausti Dieviškają energiją, kuri teka kaip vėsus vėjelis per visą kūną, ypač jaučiama ant delnų ir virš galvos (ties momenėlio sritimi). Tie, kurie diskutavo, abejojo ir ginčijosi, negalėjo nepatikėti savo asmenine patirtimi. Šri Matadži išmokyti žmonės bandė pažadinti tas galias ir kitiems, tai juos galop įtikino, kad šis dvasinis etapas ir yra daugelyje religijų randama pranašystė.

Šri Matadži teigia, kad už ryšį su Dievu negalima užmokėti. Todėl visi susitikimai su žmonėmis, paskaitos ir Dvasinė realizacija yra nemokami. Šri Matadži, neturėdama jokių finansinių rėmėjų, už savo pinigus organizavo programas, kad žmonės galėtų gauti savo antrą gimimą, nieko nemokėdami ir netapdami organizacijos nariais. Ji smerkia apsišaukėlius guru, kuriuos labiausiai domina žmonių pinigai, o ne dvasinis augimas.

Nuo 1970 m. Šri Matadži Nirmala Devi aktyviai keliavo po pasaulį ir mokė Sahadža jogos meditacijos. Ji įrodė savo galią, žadindama Dieviškąją energiją (Kundalini) minioms žmonių.

Daugybė žmonių be jokios rasinės, religinės, amžiaus ar socialinės diskriminacijos įvertino Jos mokymą. Dabar beveik visose pasaulio šalyse yra Sahadža jogos centrų. Žmonės, gyvendami įprastą šeimyninį gyvenimą, Sahadža jogos meditacijos būdu įžengė į dvasinio augimo etapą ir savo gyvenime pasiekė visišką harmoniją fiziniame, emociniame, protiniame ir dvasiniame lygmenyje. Sahadža jogai supranta visų religijų vieningumą ne proto lygmenyje, bet tiesiogine patirtimi – savo centrine nervų sistema. Prieš tūkstančius metų buvo išpranašautas šviesos metas, kai didelės dvasinės krizės metu tūkstančiai ieškotojų galės patirti tą ryšį su savo Dvasia ir Dievu. Tas šviesos metas pradėjo sparčiai pildytis.

Tarptautinis pripažinimas ir pasiekimai

Šri Matadži yra busvusi oficiali buvusios Tarybų Sąjungos viešnia ir sugebėjo duoti realizaciją daugiau nei 100 000 žmonių. Kalbėdama 10 000-20 000 žmonių auditorijoms, dažniausiai buvusio Rytų bloko šalyse, po metų surengė Sahadža jogos konferenciją Londone, pritraukdama pilną „Karališkąją Alberto salę“ („Royal Albert Hall“) ieškotojų.

Šri Matadži perskaitė tūkstančius paskaitų, kalbėjo per radiją ir televiziją, taip pat cituota šimtų laikraščių antraštėse. Šri Matadži įkūrė ir vadovauja Sahadža jogai arba Vishva Nirmala Dharma (Pasaulinė švari religija) – visame pasaulyje veikiančiai, pelno nesiekiančiai organizacijai.

Šri Matadži už nesavanaudišką darbą ir stulbinančius rezultatus gavo pasaulinį pripažinimą. 1994 m. Brazilijos sostinės meras pasveikino Šri Matadži oro uoste, įteikdamas Jai simbolinį miesto raktą ir finansuodamas visas jos programas. 1995 m. Indijos valdžia padovanojo vieną valandą nepertraukiamo tiesioginio eterio, transliuojamo visoje šalyje. Tais pačiais metais Šri Matadži buvo oficiali Kinijos viešnia, taip pat pakviesta kalbėti Tarptautinėje moterų konferencijoje Benine ir  apdovanota Rumunijos ekologijos universiteto parapsichologijos ir filosofijos mokslų garbės daktarės laipsniu.

Ją pripažino Šiaurės Amerikos miestų merai (Jonkers (Niujorkas, 1994 m., 1996 m.), Los Andželo (1993 m., 1994 m.), Britų Kolumbijos (1994 m.), Sinsinačio (1992 m.), Filadelfijos  (1993 m.), Berklio (1997 m.)). 1986 m. Italijos valdžia Šri Matadži paskelbė „Metų asmenybe“.
1989 m. apdovanota SNO taikos medaliu, 1993 m. Sankt Peterburgo mokslo ir meno akademijoje (Rusija) išrinkta garbės nare, 1993 m. Ajatola Medchi Ruchani, vienas iš tarptautinių šiitų musulmonų lyderių, surengė religijų lyderių pasaulinį kongresą tam, kad būtų sukurta pasaulinė chartija, besiremianti Šri Matadži mokymu, 1998 m. apdovanota Tarptautinio santarvės fondo Santarvės apdovanojimu. Meditacija Sahadža jogos metodu yra įteisinta Rusijos Federacijos sveikatos apsaugos ministerijoje kaip netradicinės medicinos gydymo būdas.

meditacija internete