Interviu

(Radijo stotis „Laisvė“, Didžioji Britanija, 1999 m. liepos 12 d., 12.00 val.)

Vedėjas: (kalba labai entuziastingai) Šri Matadži Nirmala Devi, visame pasaulyje įvertinta už didžiulį darbą, kurį atlieka žadindama gydančiąją energiją. Ši energija yra kiekvieno žmogaus viduje. Ji vadinasi Kundalini, ir tikimės, kad per šią valandą ji bus pažadinta ir mumyse. Šri Matadži vardas reiškia Motiną. Praėjusią savaitę Ji dalyvavo „JM TV“ (populiariame rytiniame televizijos šou). Po laidos į studiją tiesiog plūstelėjo telefono skambučių! Įdomu, ar Šri Matadži, arba Motina, susilauks tokio susidomėjimo šiandien, šioje studijoje?! Likite su „Laisvės“ radiju, kad dvasiškai pabustumėte!
(po kelių minučių)

Ir štai mūsų viešnia. Mums teko didelė garbė pakviesti į studiją Šri Matadži Nirmala Devi. Ji keliauja po visą pasaulį savo sąskaita skleisdama metodą, kuris keičia žmonių gyvenimus. Ir tai gauna milijonai! Tam nereikia išleisti nė vienos monetos! „JM TV“ praėjusią savaitę užgriuvo daugybė skambučių, žiūrovai patyrė keistą fenomeną tuo metu, kai klausėsi Šri Matadži. Prie mūsų šiuo metu prisijungia Šri Matadži Nirmala Devi. Sveika atvykusi į mūsų šou!

Šri Matadži: Ačiū.

Vedėjas: Labai malonu Jus čia matyti. Taigi Jūs studijavote mediciną ir psichologiją savo gimtojoje šalyje, Indijoje?

Šri Matadži: Taip.

Vedėjas: Ir dabar Jūs keliaujate po visą pasaulį ir dėstote Sahadža jogą. Taip?

Šri Matadži: Taip. Tiesa.

Vedėjas: Ir kaip Jūs išmokote šio metodo? Ar Indijoje daug kas apie tai žino?

Šri Matadži: Apie tai žinoma nuo seniausių laikų, bet tradiciškai tas dvasinis pabudimas buvo pasiekiamas tik vienam iš tūkstančio. Pirmiausiai žmones tikrindavo, valydavo, skirdavo jiems visokias užduotis, o galų gale tai gaudavo tik vienas žmogus. Tokios buvo tradicijos. Viena, ką aš padariau, tai pasistengiau išsiaiškinti, kokios yra žmonių problemos, kas jiems negerai, kodėl jie negali patirti kolektyvinio prabudimo. Ir tai pavyko, tai susilaukė sėkmės ir aš dabar atlieku šį darbą.

Vedėjas: Vadinasi, pats faktas, kad tradicija buvo perduodama tik vienam iš tūkstančio, metams bėgant tai buvo išnykę? Ar tradicija savaime, ji…

Šri Matadži: Taip. Tai ne tik Indijos tradicija. Taip buvo daugelyje šalių. Bet žmonės nesuvokia to. Suprantate, visur buvo kalbama, kad yra kryžkaulyje tokia Energija, ir Ji turi būti pažadinta. Net senovės graikai žinojo apie tai, nes jie vadino tą kaulą „sacrum“, reiškia ,,šventas“. Tad tai nėra tik Indijos. Visur žmonės žinojo apie tai, bet jie nežinojo, kaip Ją pažadinti. Nuošalioje vietoje, vadinamoje Bolivija, apie Ją žino visi. Jie sako: „Iš Indijos labai seniai buvo atėję du šventieji ir jie mus mokė, bet mes nežinojome, kaip reikia Ją pažadinti.“

Vedėjas: Taigi Ji vadinama Kundalini, ar aš neapsirinku?

Šri Matadži: Kundalini.

Vedėjas: Kundalini.

Šri Matadži: Kundalini reiškia „spiralė“. Ji susisuka į spiralę tris su puse karto – tai ypatinga matematinė reikšmė. Štai kodėl susisuka tris su puse karto. Ši Energija susisuka į spiralę.

Vedėjas: Ir mums reikia tuos susisukimus išleisti, tiesa? Ir leisti tai Energijai tekėti.

Šri Matadži: Taip.

Vedėjas: Tad ši Energija teka per mus visus?

Šri Matadži: Ne, ši Energija yra mūsų viduje, tik Ji dabar snaudžia. Ji dar nepažadinta. Vos tik pažadinta pereina per šešis subtiliuosius centrus. Šie centrai atsakingi už mūsų fizines, mentalines, emocines ir dvasines savybes. Kai Ji yra tuose centruose nušvitusi, kai centrai yra pamaitinti, mes išsivaduojame iš savo ligų, išsilaisviname iš savo mentalinių problemų, mumyse atsiranda pusiausvyra, vidinė ramybė ir galų gale mes jaučiame džiaugsmą.

Vedėjas: Kodėl Jūs manote, kad ši Energija visus tuos metus buvo sunykusi?

Šri Matadži: Atsiprašau?

Vedėjas: Mūsų Energija, Jūs sakėte, kad Ji nepažadinta, tad Ji yra sunykusi?

Šri Matadži: Ne. Ne sunykusi, Ji yra snaudžiančioje būsenoje, snaudžia.

Vedėjas: Snaudžiančioje būsenoje?

Šri Matadži: Taip. Ji nesunykusi, bet turi būti pažadinta. Panašiai kaip viena žvakė, kuri gali uždegti daug kitų. Jeigu jūs gaunate šį Prabudimą, galite pabudinti tūkstančius.
(tyla)

Vedėjas: Tai nuostabu. Mano svečias – Šri Matadži Nirmala Devi, pripažinta visame pasaulyje už tai, kad pirmoji pradėjo šį darbą, žadindama natūralią gydančią Energiją, kuri glūdi kiekvieno žmogaus viduje. Ji vadinama Kundalini, ir, tikimės, kad duosime keletą patarimų apie tai, kaip jūs galite pažadinti savo Kundalini per keletą minučių.
(muzika)
Vedėjas: Šiandien mano viešnia – Šri Matadži Nirmala Devi. Šri Matadži. Šis vardas reiškia Motiną, ir šiandien mes budiname mumyse snaudžiančią Energiją. Taip atsitiko „JM-TV“ žiūrovams praėjusią savaitę, taigi mes pagalvojome, kad taip pat turime pakviesti Šri Matadži į šou, kad pažiūrėtume, ar galės ji pažadinti snaudžiančią Energiją – Kundalini. Kundalini, esančią mūsų viduje. Taigi, ar Jūs galėsite… Tai kažkas tokio, ką galima daryti namuose sau patiems? Ar tam būtinas Jūsų buvimas šalia?

Šri Matadži: Ne, jums reikia paprašyti bet kurio realizuoto žmogaus.

Vedėjas: Tikrai?

Šri Matadži: Viskas vyksta panašiai kaip su neuždegta žvake – ji negali užsidegti pati. Tad jums reikia kreiptis į žmogų, kuris jau realizuotas.

Vedėjas: Kaip Jūs. Ir tai yra kažkas tokio, ką Jūs galite padaryti per atstumą, jeigu kažkas mūsų klausosi?

Šri Matadži: Atsiprašau?

Vedėjas: Ar Jūs galite padaryti tai dabar laidoje?

Šri Matadži: Taip, aš galiu. Aš pabandysiu, aš pabandysiu (švelnus juokas).

Vedėjas: Puiku! Tada kaip mes tai darysime?

Šri Matadži: Kaip?

Vedėjas: Kaip iš tikrųjų žadinama Kundalini?

Šri Matadži: Jūs norite, kad aš tai padaryčiau?

Vedėjas: Taip, taip, taip.

Šri Matadži: Gerai. Aš paprašysiu jūsų visų padėti delnus štai taip.

Vedėjas: Šitaip, delnais į viršų.

Šri Matadži: Taip. Delnai atpalaiduoti štai taip. Ir dar pamiršau vieną dalyką. Prieš pradėdami jūs turite sau atleisti. Jums nereikia jausti kaltės. Taigi, kad ir ką būtumėte padarę negero, dabar tai jau liko praeityje. Kam jausti kaltę? Antra, jūs turite kiekvienam atleisti. Tai labai svarbu, nes yra centras štai čia.

Vedėjas: Kaktoje. Kaktoje, taip.

Šri Matadži: …ten, kur kryžiuojasi regos nervai, jis labai suveržtas ir, jeigu jūs neatleidžiate, jis neatsivers taip, kad Kundalini galėtų pro jį praeiti. Todėl jūs turite visiems atleisti. Logiška, jeigu jūs neatleidžiate, nieko nedarote. Atleidžiate ar neatleidžiate – jūs nieko nedarote. Bet jeigu neatleidžiate, kenkiate sau. Todėl geriau atleisti. Atleiskite visiems. Labai lengva tai pasakyti: „Aš visiems atleidžiu.“ Tai viskas, ką jums reikia pasakyti. Tiesiog pasakyti. Dabar nukreipkite rankas štai taip. Abi, aš turiu omenyje, į savo radiją.

Vedėjas: Taip. Gerai, kairė ranka.

Šri Matadži: Virš paskutinio centro.

Vedėjas: Kairė ranka pakelta tiesiai virš centro mūsų viršugalvyje.

Šri Matadži: Taip. Vaikystėje toje vietoje buvo minkštas kaulas.

Vedėjas: Taip.

Šri Matadži: Mūsų momenėlio srityje, matote?

Vedėjas: Taip, virš Jūsų galvos.

Šri Matadži: Taip, truputį aukščiau.

Vedėjas: Taip.

Šri Matadži: Ir jūs laikote ranką ne ant galvos, o truputį aukščiau. Ir pažiūrėkite patys, ar yra kokie nors vėsūs arba karšti pojūčiai, panašūs į vėjelio judėjimą. Tai ir yra vibracijos.

Vedėjas: Gerai. Ir taip, jūs turite pajausti orą – šiltą orą arba vėsų orą?

Šri Matadži: Taip. Tik tai yra vibracijos, kurios patenka į vidų. Jos primena orą. Šiltą arba šaltą. Truputėlį aukščiau. Gerai.

Vedėjas: O, oi taip, taip.

Šri Matadži: Dabar nukreipkite kairę ranką į mane štai taip. Ir patikrinkite dešine ranka virš momenėlio. Tai krikšto pojūtis – tai, kad jūs jaučiate vėsų arba karštą vėjelį, sklindantį iš jūsų pačių galvos. Dabar jūs galite pajudinti ranką ir įsitikinti patys. Jeigu vėjelis vėsus – labai gerai. Jeigu karštas – irgi gerai, bet tai reiškia, kad jūs neatleidote, jūs neatleidote sau ir kitiems („Neatleidote kitiems“ pasakė kartu su vedėju).

Vedėjas: Jeigu jūsų ranka virš galvos ir jūs jaučiate karštį…

Šri Matadži: Taip, karštį. Tada geriau suprasite, kad jūs iki šiol ne visiems atleidote. Taip yra. Todėl geriau visiems atleiskite, ir tada vėjelis pasidarys vėsus. Jis turi būti vėsus. Tai ypatinga būsena.
(tyla)

Vedėjas: Taigi jei jaučiate vėsų orą, reiškia, kad esate geresnėje būsenoje, negu tie, kurie jaučia karštį.

Šri Matadži: Dabar aš pūsiu į mikrofoną, jeigu jūs neprieštaraujate. Taip bus geriausias efektas – paprasčiausiai štai taip laikykite rankas, o aš pūsiu.
(ilga tyla, girdisi švelnus pūtimo garsas)

Vedėjas: Ar žmonės, dabar esantys namuose, tai jaus?

Šri Matadži: Jūs turite suprasti, kad pirštų galiukuose ir delnų centruose pajausite vėsų dvelksmą. Gali būti, kad pajausite šiek tiek šiltą, jeigu neatleidote sau. Taip pat gali būti, kad truputį pajausite, ir vos tik pajausite, jūs turite žinoti, jog esate sujungti su visur esančia Dieviškos meilės energija, kuri taip pat yra žinoma ir Biblijoje. Ji vadinama vėsiu Šventosios Dvasios dvelksmu. Tai, kad jūs dabar pradėjote jausti, reiškia, jog ryšys įsitvirtino. Bet jums vis tiek reikia suvokti tai. Jūsų viduje yra problemų, todėl ir toliau bus kiti žingsniai. Mūsų centrai yra visur, taigi jūs galite nueiti ir paklausti, kas su jums negerai. Jogai jums pasakys. Tai pakeis jus fiziškai, protiškai, emociškai ir dvasiškai.

Vedėjas: Visas detales sužinosite po trumpos pertraukėlės. Būkite su radijo stotimi „Laisvė“: dar kelios melodijos, po kurių bus pokalbių ir įdomybių su Šri Matadži Nirmala Devi. Nepamirškite mums paskambinti, jeigu jau ką nors pajutote būdami savo namuose.
(muzika)

Vedėjas: Šiandien mano viešnia –Šri Matadži Nirmala Devi. Šri Matadži reiškia Motiną. Ir aš noriu pranešti, kad mes turime gerų rezultatų iš mūsų radijo klausytojų. Jau sulaukėme skambučių iš žmonių, kurie jaučia vėsų ir karštą orą – tai, apie ką jūs pasakojote. Tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų, aš turiu paaiškinti, kad mes ką tik per radiją darėme pratimą kartu su Šri Matadži, kuri yra pripažinta visame pasaulyje už tai, jog pirmoji natūraliai pradėjo žadinti gydančią Energiją, esančią kiekvieno žmogaus viduje, dar vadinamą Kundalini. Dabar vyksta Jos pažadinimas. Koks kitas etapas, Motina?

Šri Matadži: Dabar jums reikia ištobulinti save. Jūs turite apie tai viską sužinoti. Po mėnesio, jeigu skirsite tam savo dėmesį, jūs patys tapsite meistrais. Patys galėsite perduoti šias žinias tūkstančiams.

Vedėjas: Ar tai iš tiesų taip lengva?

Šri Matadži: Taip, taip (švelnus juokas).

Vedėjas: Taigi aš manau, kai kuriems žmonėms vienaip ar kitaip…

Šri Matadži: Tai turi būti labai paprasta, nes yra labai svarbu.

Vedėjas: Būtent viskas aukštesniame ir aukštesniame lygyje.

Šri Matadži: Tai gyvybiškai svarbu.

Vedėjas: Vis daugiau ir daugiau žmonių gali tai daryti.

Šri Matadži: Tai paskutinis postūmis mūsų evoliucijoje. Tai turi patirti kiekvienas žmogus. Kundalini yra visuose žmonėse, nesvarbu, kokios jis tautybės, kokia odos spalva, dvasinis mokymas, religija. Visa tai nėra svarbu. Visi turi tą Energiją, kad pakiltų aukščiau šioje naujoje erdvėje, kurią aprašė Einšteinas: „Vos tik jūs pasiekiate savęs pažinimą, jūs patiriate šuolį į torsinį lauką“, taip jis tai pavadino.

Vedėjas: Tad, jeigu mes Ją pažinsime globaliai, ar Jūs nuspėjate, kad mes pateksime, kaip aš suprantu, į utopiją? Daug klausytojų gali pasakyti, Motina, juk yra tiek daug kitų dalykų, kurie vyksta pasaulyje, Jūs gi neneigsite, nes Kundalini nebuvo pažadinta?

Šri Matadži: Ne, nes žmonės turi atgimti. Jūs suprantate, žmonėse yra silpnybės, pavyzdžiui, pavydas, pyktis, neapykanta ir panašiai. Visa tai jūs užmirštate. Tai tiesiog atkrenta, ir jūs tampate nuostabia asmenybe, kuri myli ir mėgaujasi.

Vedėjas: Jūs sakote, kad kažkas panašaus gali būti pažadinta mumyse. Taigi kiekvienas, kuris klauso, turi galimybę tai patirti?

Šri Matadži: Taip.

Vedėjas: Ir jūs tikrai galite išmokyti kiekvieną daryti tai patį? Yra aštuonių savaičių papildomos programos, apie kurias, Motina, jūs man užsiminėte.

Šri Matadži: Taip, taip.

Vedėjas: …kuriose galima išmokti Sahadža jogos metodų. Reikėtų pasakyti, jog tai nekainuoja. Pirmos dvi programos vyks trečiadienį, liepos14, 7.30 val. vakaro ir kitą trečiadienį, liepos 21 d., 7.30 val. vakaro. Jos vyks Keningtono miesto salėje, didžiojoje salėje. Taip pat jeigu jūs tikrai pajutote savo namuose, arba jeigu ir nieko nepajutote, bet vis tiek norite sužinoti daugiau, skambinkite Sahadža jogų informaciniu telefonu … Jogų centrų yra daugiau negu aštuoniasdešimtyje pasaulio šalių. Visos smulkmenos telefonu: … Motina, tai buvo didelis malonumas. Labai Jums dėkoju, kad prisijungėte prie mūsų.

Šri Matadži: Ačiū. Labai ačiū.

Vedėjas: Nėra už ką. Aš labai laimingas.
(muzika)

Vedėjas: Jeigu ką nors pajutote savo namuose, net jeigu manote, kad nieko nepajutote, tada Milžinas (kitas vedėjas) vėl jums pakartos visas detales, jeigu norite prisijungti jau šią savaitę.

Antrasis vedėjas: (žemu balsu) Taip, viena programa vyks šį trečiadienį. Jos visada prasideda 7.30 val., ir, žinoma, jums nereikės skirtis su savo pinigais. Tikriausiai tai yra viena iš priežasčių, kodėl reikėjo tiek laiko, kad tai plačiai pasklistų pasaulyje. Visa, kas tik yra panašaus ir reikalauja pinigų, bando jums pakenkti, bet čia iš jūsų neprašo jokių pinigų. Jūs galite tęsti visiškai nemokamai.
Dar bus programa Kovent Gardens (išvardina visas programas, vykstančias Londono mieste). Ir, atrodo, yra telefono numeris, kurio, aš nerandu. Ar pas jus yra telefono numeris? Yra…

Vedėjas: Yra telefonas, atsiminkite …

Antrasis vedėjas: Visa informacija, kuri reikalinga apie Sahadža jogą, yra karštojoje informacijos linijoje. O jeigu jūs turite prieigą prie interneto, informaciją galite susirasti adresu www.sahajayoga.org. Ir galiu pridurti, kad iš tikrųjų jutau iš galvos pučiant nestiprų dvelksmą. Taigi aš nežinau, galbūt aš turiu šypsotis, nes taip pajutau ramybę…

Vedėjas: Labai neįprasta…

Antrasis vedėjas: … labai labai nepaprastas…

Vedėjas: … nepaprastas patyrimas.

Antrasis vedėjas: Nieko panašaus nesu jautęs, nieko panašaus per visą savo gyvenimą. Rimtai. Taip, karštį. Tada geriau suprasite, kad jūs iki šiol ne visiems atleidote. Taip yra. Todėl geriau visiems atleiskite ir tada vėjelis pasidarys vėsus. Jis turi būti vėsus. Tai ypatinga būsena.

 

meditacija internete