Dieviška šviesa

„Tikėkite Dieviškumu ir jūs gausite šviesą, kuri jus ves. Mes kolektyviški, malonūs vienas kitam. Bendraujame be melo, nesistengiame kam nors kenkti. Tai reiškia, kad dėl gautos šviesos mes pakylame aukščiau žmogiškų nesėkmių. Mes galime pamatyti savo netobulumą. Tam reikalinga meditacija – svarbiausias dalykas. Medituoti reikia kiekvieną dieną. Tie, kurie mano, kad jiems tai nėra būtina, labai klysta. Viskas vyksta taip lengvai, jog daug kas nesupranta meditacijos svarbos. Daugelis gavusių realizaciją nemedituoja.

Meditacija – tai toks raminantis dalykas… Puikus būdas susijungti su Dieviškumu, kuris meditacijos metu išsprendžia visas jūsų problemas. Jeigu jūs nemedituojate, tai šviesa gęsta. Jumyse nebus pakankamai šviesos. Labai svarbu sužinoti viską apie save ir kitus.

Žmonės klausia, kaip medituoti. Nieko nedarykite, paprasčiausiai pasistenkite būti bemintėje būsenoje. Stenkitės būti be minčių. Kai esate šioje būsenoje, galite atlikti savo darbą, nes tada jūs esate tiesoje, realybėje, džiaugsme. Nedarykite nieko – jokių veiksmų, kai medituojate. Meditacija – tai tyla jūsų viduje, jūsų mintyse, kuri panardina jus į gilų vidinį ramybės vandenyną. Kaip dėl elektros turime šviesą, taip meditacijos būdu gauname nenutrūkstamą Dieviškos energijos tekėjimą. Tai ramina. Bet ne tik tai. Meditacija pašalina visas negatyvias mintis, visa, kas griauna jus. Tai didžiulė energija, bemintis suvokimas, ir tie, kurie nemedituoja, negali pasiekti gilesnio Sahadža jogos suvokimo. Meditacija suteikia saugumo jausmą. Be jos nėra Sahadža jogos. Aš žinau, kas medituoja, ir žinau, kas nemedituoja. Ir jei jūs turite problemų, aš žinau kodėl.

Kai jūs suvokime be minčių, tada neateina mintys nei iš kairės, nei iš dešinės. Jūs esate dabartyje – tai gali patirti kiekvienas. Jūs turite gilinti savo bemintę būseną. Nėra labai svarbu, kiek laiko tai trunka. Svarbu, kad jūs prie tą būseną patyrėte. Apie tai visais laikais buvo rašoma didžiosiose knygose, tik ne taip suprantamai ir paprastai, kaip aš jums kalbu. Jei bent sekundę jūs patiriate bemintį suvokimą – gerai, toliau gilinkite tai. Jūs tapsite labai kūrybingais Sahadža jogais…“

Daugelis žmonių sako: „Motina, mes nepatiriame tos būsenos.“ Bandykite. Aš netikiu, kad jūs negalite to patirti. Kiekvienas iš jūsų turi tai patirti. Jums nereikia nieko atsisakyti, išsižadėti. Jums nereikia kažko matyti, įsivaizduoti. Tiesiog medituokite ir nustebsite, kaip visa tai vyksta. Taigi šios paskaitos esmė ta, kad medituodami jūs turite pasiekti bemintę būseną. Mintys nėra svarbios, nes jos jūsų pačių sugalvotos. Bet jei norite susilieti su Dieviška kūryba, turite pasiekti būseną be minčių. Tai ateis palaipsniui ir tada prasidės augimas.“

Divali pudža, 2002 m. vasario 11 d.