Meilė – Dievo dovana

Labai malonu jus visus čia vėl matyti. Aš manau, tai yra pirmoji pudža, kurią mes turime šioje vietoje ir aš tikiuosi, jums patogu. Ir, kad jūs patogiai atvykote. Šiandien iš tiesų didi diena. Yra dieviška garbinti Adi Šakti. Kur yra Adi Šakti ištakos? Aš niekada apie tai nekalbėjau. Tai pirmas kartas, kai pasakosiu jums, kad Adi Šakti yra pirmapradė Motina, turinti galią.

Galią Dievo, kuris panoro sukurti šį pasaulį, ir Ji pati sugebėjo sukurti šį didingą pasaulį. Ar galite jiems pasakyti, kad atsisėstų? Jiems nėra vietos? Prašau, atsisėskite. Kodėl jie stovi? Už jūsų yra kėdės. Viskas gerai, galite sėdėti ant kėdžių. Visa tai krenta… Jauskitės kuo patogiau.

Nepersistenkite. Tikiuosi, visi rasite vietos patogiai atsisėsti. Taigi šiandien aš ketinu jums papasakoti apie Adi Šakti, kuri egzistuoja labai seniai. Adi Šakti yra Dievo energija, ir Ji sukūrė šį pasaulį tam, kad įkurtų Dievo karalystę šioje Žemėje. Jūs galite įsivaizduoti: čia nebuvo nieko, išskyrus tamsą ir iš šitos tamsos Ji turėjo sukurti visus šiuos gražius vaizdus, medžius ir visų rūšių augaliją, ir Ji sukūrė. Bet kokia nauda turėti visus šiuos dalykus, kurie nekalba, nesupranta. Juose nėra jokios Dvasios apraiškos. Žinoma, kai kurie medžiai ir gėlės gauna nuostabių vibracijų ir jie auga labai gerai, bet ne visi, tik kai kurie. Pavyzdžiui, aš turiu jums pasakyti, kad čia gėlės neturi aromato. Visos gėlės, jos neturi aromato. Aš aplink ieškojau gėlių, turinčių aromatą, bet jiems tik rūpi užauginti jas kuo didesnes. Jos yra labai didelės. Daug didesnės, negu jūs rasite bet kur kitur, bet jos neturi aromato. O neturtingoje šalyje, tokioje kaip Indija, gėlės turi nuostabų aromatą. Net mažos gėlelės turi nuostabų aromatą. Kuo ypatingas Indijoje augančių gėlių aromatas, kurio nėra niekur kitur. Niekur kitur! Kai kurios gėlės gali turėti silpną aromatą, bet jo neturės tos gėlės, kurios auginamos taip gražiai, su meile ir priežiūra. Bet daugybė laukinių gėlių Indijoje turi aromatą. Kokia priežastis? Jie sako, Indijos žemė turi aromatą. Kaip jūs galite turėti žemės aromatą? Bet tai yra faktas, ką jums sakau. Tai nėra tik istorija, tai yra faktas, kad Indijoje bet kokios gėlės, kurias auginate, dažniausiai turi aromatą. O čia to nėra. To nėra bet kurioje kitoje šalyje, į kurią nuvyksite – į Norvegiją ar Vokietiją. Bet kurioje kitoje šalyje jūs nerasite gėlėse aromato. Labai sukrečiantis dalykas, kodėl gėlėse nėra aromato. Kai buvo sukurtas šis pasaulis, jame nebuvo aromatų, bet kai kuriose vietose jis buvo, tas vietas mes vadiname Indija arba kitu pasauliu. Tai neįtikėtina, kad čia arba bet kurioje kaimyninėje šalyje nėra gėlių, turinčių aromatą. Taigi dabar jūs esate gimę čia. Jūs atnešėte aromatą. Jūs esate žmonės, kurių sielos realizuotos, ir jūs turite skleisti aromatą.

Taigi jūsų atsakomybė yra dviguba. Aš manau, jūs privalote skleisti aromatą. Aromatas yra kažkas, kas įgimta. Net šita žemė, kuri, sakytume, neturi aromato.Žmonės jį turi savo charakteryje, elgesyje, supratime. Yra taika, kurios jie trokšta, aš negalėčiau pasakyti, kad jie ją turi, bet jie trokšta turėti taiką Šis troškimas rodo, kad jie yra aromatingi, labai aromatingi. Koks aromatas yra žmoguje parodo jo prigimtis, jo būdas. Kaip jis gyvena ir kaip elgiasi su kitais. Visos pasaulio šalys vis dar nežino, kad jūs (žmonės), turite tapti aromatingi, kvapnūs.

Jeigu jie žinotų, tada visi karai baigtųsi, ir jie pasakytų, kad mes visi esame viena. Mes nepriklausome skirtingoms šalims arba dar kam nors, ką patys sukūrėme. Dievas to nesukūrė. Tai sukūrėme mes. Ta šalis yra tavo…Ta šalis yra mano…Ir jie vis kausis. Ši šalis niekam nepriklauso. Ji priklauso Dievui, bet žmonės kvailai kovoja, neva: čia mūsų šalis, o čia mūsų.

Aš apkeliavau visą pasaulį, nė viena nė viena nė viena šalis nėra jų nuosavybė, nes jeigu jūs turite šalį, jūs turite turėti aromatą. Jūs turite turėti temperamentą, kuris leistų kitiems žmonėms pajusti, kad atvykote iš šalies,turinčios aromatą. Nereikia įrodinėti,kad šalys kovoja tarpusavyje. Jūs galite tai perskaityti laikraščiuose, visąlaik jūs matote šį nesusipratimą, kad šalys tarpusavyje kovoja, ir dar daugiau: kuo labiau jos išsivystę, tuo jos, neva, geresnės.Aš tikiuosi, šiame augime jie pakils, taps dvasingais ir įgis aromatą, bet ši kovojanti žmogaus dvasia yra kilusi iš Šėtono, aš taip manau. Tai, kad jie žudosi, žudo kitus, griauna pasaulį. Jūs skaitote laikraščius ir jaučiate gėdą dėl to, kaip elgiasi žmonės. Taigi visi Sahadža jogai neturi palaikyti jokio tipo kovų. Jie čia yra tam, kad suteiktų žmonėms aromatą, laimę, džiaugsmą, o ne kovotų. Tai viena svarbiausių Sahadža jogo pareigų – nepalaikyti nieko, kas kelia šiurpą, kovas ir kuria problemas. Šios kovojančios sielos sunaikino žemės aromatą. Jei žmonės taptų mylintys ir švelnūs, ši žemė įgautų aromatą.Visų pirma mes turime išmokti mylėti viens kitą ir liautis nekęsti. Egzistuoja tiek daug neapykantos išraiškų. Tai taip pat žmonių savybė. Gyvūnai nekenčia, nes jie yra gyvūnai.Žmonės negali tapti gyvūnais. Mes esame žmonės ir būdami žmonės, mes turėtume tik mylėti ir neturėti jokios rūšies neapykantos.Būdami Sahadža (Sahaja) jogai, Aš sakau, jūs turėtumėte pabandyti lavinti savo gebėjimą mylėti, užuot lavinę gebėjimą kovoti ar kritikuoti kitus.

Labai lengva kritikuoti, bet pabandykite suprasti,kad mūsų žemė neturi aromato. Kaip mes suteiksime aromatą šiai žemei? Tai įmanoma tik tada, kai čia gyvenantys žmonės bus švelnūs ir mylės vieni kitus. Tai pats svarbiausias dalykas.Pasaulis buvo sukurtas iš Meilės, kam gi dar gamtai reikėtų sukurti visus šiuos dalykus? Kam visa tai? Visa tai tam, kad leistų jums pajausti grožį.

Visi šie medžiai yra nuostabūs tam, kad jūs gerai jaustumėtės, tam, kad pajaustumėte vienybę su gamta. Žmonės neprisidėjo prie šio kūrimo. Dabar nekalbu apie Sahadža jogus. Jų yra nedaug ir jie nuostabūs, jie atliko gerą darbą, nes jie labai gerbia Meilę. Bet jūs turite parodyti kitiems, kad mylite juos, nes jie taip pat turi pamilti kitus.Visas pasaulis yra sukurtas iš Meilės. Nes kam gi būtų reiktų švaistyti energiją kuriant visus šiuos žemynus ir visas šias skirtingas šalis? Tai ne dėl to, kad kovotumėte, nekęstumėte vieni kitų arba be paliovos galvotumėte tik apie save, tai dėl to, kad vienas kitą mylėtumėte ir turėtumėte daugiau brolių ir seserų. Sahadža jogoje (Sahaja Yoga) jūs jautėte, kad visa tai yra ir jūs turite brolių ir seserų visame pasaulyje. Šiandien, kai atvykau, aš buvau tokia laiminga regėdama žmones iš visos Europos, taip pat ir iš Indijos. Kaip tai įmanoma? Dėl to, kad jūs išauginote tą Meilę, dėl to, kad jaučiate tą Meilę. Tą įgimtą Meilę.

Taigi, kad ir kur jūs beeitumėte, kad ir kur sutiktumėte žmones, jie turėtų sakyti, kad matė Sahadža jogus, kurie yra ne kas kita, o Meilė. Jiems nerūpi kas jūs esate, kokios jūsų pareigos ar dar dėl ko nors kito, jie tik žino, kad esate Sahadža jogai ir, kad Sahadža jogai myli kitus Sahadža jogus. Tai yra labai didelis pasiekimas, kurio nebuvo anksčiau, nes žemė neturi aromato ir žmonės jo neturi. Dabar tai atsirado,dabar jūs gebate mylėti vienas kitą, padėti vienas kitam ir suprasti vienas kitą, ne kritikuoti, ne įžeidinėti ar juolab, šmeižti vieni kitus. Visa tai, aš sakau, nes jūs visi – nepaprasti žmonės, jūs esate Sahadža jogai. Ar matote, kiek čia yra žmonių, kurie yra Sahadža jogai? Labai nedaug. Mes privalome turėti daugiau Sahadža jogų, kurie suprastų esą neatskiriama vienos šalies dalis, Meilės šalies dalis. Kai tai įvyks, galėsime pasakyti, kad Sahadža joga yra įgyvendinta.

Pagalba vienas kitam ir abipusis supratimas – tai turėtų būti čia, ir aš manau, kad Sahadža jogai supranta vienas kitą ir myli vienas kitą, bet tai turėtų viršyti jų asmenines galimybes. Dauguma žmonių nesupranta, kad SY (Sahaja Yoga) nėra jiems vieniems, tai – visam pasauliui. Jūs privalote tai duoti kitiems, sukurti Meilės vienybę, kaip jūs tai vadinate. Mylėdami jūs nematysite blogų dalykų. Tiesiog mėgausitės Meile. Ir tai galima pastebėti šiandienos pudžoje.

Ar mes atskleidėme nepasitenkinimą kuo nors? Ar mes pajautėme ligotą jausmą kam nors ar kuriai nors šaliai? Jūs turite save stebėti. Jeigu esate tikras Sahadža jogas, jūs nejausite neapykantos, bet mylėsite kitus ir mylėsite kaip save patį. Meilė yra didingiausias žmonėms Dievo duotas dalykas ir tai yra tai, ką kiekvienas turi pabandyti savyje išauginti.Aš tokia laiminga, kad jūs čia atvykote iš toli švęsti šią pirmąją dieną. Pirmąją jūsų, kaip Sahadža jogų, augimo dieną. Jeigu SY išplistų ir atsirastų daugiau Sahadža jogų,jūsų darbas būtų baigtas,nes tada jūs mėgautumėtės vieningumo teikiamu džiaugsmu.Taigi kiekvienas turi veikti taip, kad visi taptume vienu.Reikia liautis kritikuoti ar kažko nemėgti,nes svarbiausia yra mylėti vienas kitą.Ir aš regiu, kad yra tiek daug Sahadža jogų, kurie pasiekė šį Meilės lygį, bet vis dar yra keletas tokių, kurie kovoja. Jie nepasiekė šio lygmens. Keletas, nedaug. SY reiškia, kad mes esame vienas. Mes visi esame Sahadža jogai, o ne atskirai kartu. Tada šiandien jūs švenčiate didžią Adi Šakti dieną.

Kodėl Adi Šakti sukūrė šį pasaulį? Kodėl visa tai įvyko? Kodėl mes nesusimąstome apie tai, kodėl tiek daug meilės ir gerovės mums buvo suteikta? Mes niekada nesuvokiame, kur esame ir kiek daug gavome. Tai ne pinigai, o meilė, ir kai jūs suvoksite, kad tikrai mylite vieni kitus, kad nėra jokios neapykantos, jokio keršto, nieko, išskyrus meilę ir tik meilę. Šiandien tai yra svarbiausia žinia. Mes privalome mylėti vieni kitus. Mums reikia turėti įvairių ritualų, bet tai tėra meilės išraiška, tai nėra vien tik ritualai – tai yra pati meilė. Kai patiriame savo motinos meilę, kaip tai išreiškiame? Taip pat pat reikia žinoti, kad šiandien yra diena, kai mes turime pasižadėti, jog meilė mums pati svarbiausia. Mes privalome mylėti. Žmonės netgi nejaučia meilės savo šeimose. Aš nekalbu apie tokius žmones, kurie myli savo šeimas, savo miestelius. Bet vis dar pasaulyje vyksta karai ir egzistuoja įvairios nelaimės. Visas pasaulis turi paaugti, kad mylėtų vienas kitą. Nėra jokio kito sprendimo būdo, tik mylėti, ir toje meilėje nėra savanaudiškumo, tik džiaugsmas. Ir būdami šiame džiaugsme jūs turite jį perduoti kitiems. Aš esu įsitikinusi, kad jūs, visi Sahadža jogai, tai darote, kad jūs matote kitų klaidas ir neleidžiate niekam pakliūti į bėdą. Meilė yra Adi Šakti siunčiama žinia. Dabar pagalvokite apie tai, kaip viena Adi Šakti sukūrė visą pasaulį. Kaip Ji turėjo tai padaryti? Ką Ji turėjo suplanuoti? Tai nėra lengva, bet visa tai dėl to, kad Ji mylėjo. Jos meilė yra išraiška to, kad jūs visi esate čia, ir štai kodėl būdami išvien su Ja, turite išmokti mylėti. Žinoma, tam jums svarbu žinoti, kad privalote atleisti. Jeigu nežinote, kaip atleisti, ir pastebite kitų žmonių klaidas, jūs negalėsite padėti. Jūsų darbas dabar yra pamatyti, kad gebate mylėti, kad nebėra neapykantos niekam. Jūs negalvojate apie neapykantą ar norą kam nors smogti. Tai turi baigtis. Aš esu tikra, tai baigsis. Visose Europos ir Indijos šalyse: tos, kurios išsivysčiusios, kovoja, ir tos, kurios neišsivysčiusios, kovoja. Kiekviena šalis turi savo kovos stilių. Tai vienintelis jų skirtumas. Bet nėra meilės. Jeigu jūs norite turėti meilę, jūs turite būti jautrūs ir suprantantys. Įsivaizduokim, aš matau šalį X, tada man labai lengva kritikuoti, kad ta šalis yra labai bloga, žmonės yra labai blogi, tas yra blogai, anas blogai, bet, aš manau, veikiausiai jie visi yra puikūs ir labai geri. Vienaip ar kitaip aš padėčiau jiems suprasti, kas yra meilė ir išmokyčiau mėgautis ja. Nebūtų jokių problemų. Tik žmonės žino, kaip reikia mylėti, niekas kitas. Gyvūnai taip pat myli, bet jų meilė labai ribota. O žmonių meilė yra tokia graži, jie atrodo gražūs tik tada, kai myli. Taigi, sakyčiau, reikia ne kurti pigios meilės, o kurti tokią meilę, kuria džiaugtumėtės patys ir kuria džiaugtųsi kiti. Tai būtina suprasti. Būdai, kuriais žmonės suvokia meilę, kartais būna labai absurdiški. Taigi visų pirma turite suvokti, kas yra meilė, taip pat suprasti, ar jūs mylite. Jeigu jūs iš tikrųjų mylite pasaulį, jūs iš tikrųjų mylite šį Dievo kūrinį, nebeturėtų būti jokios neapykantos, jokių kovų. Matyti tiktai gerus dalykus, kaip motina matytų savo vaiką, jūs matytumėte visą pasaulį kaip nuostabią Dievo kūrinio dalį. Ši tema yra tokia plati, kad aš galėčiau pasakoti jums valandų valandas, bet turiu papasakoti jums apie tai, kad galėtumėte bent šiek tiek suprasti, kas tai yra. Tai, kad jūs turite mylėti vienas kitą ir suprasti vienas kitą. Pažvelkite į mažus vaikus – jie myli vieni kitus. Jie dar neišmoko nekęsti, bet jei vaikai bus netinkamai auklėjami, jie gali to išmokti. Jie gali būti be galo juokingi. Ir tiek daug šalių šiandien yra tokios. Jos kovoja, nes nemyli. Dabar Sahadža jogai turi daug didingesnį darbą, daug didingesnį gyvenimą, nes jie turi parodyti, kad meilė yra labai didis dalykas. Nesvarbu, jūs esate induistas ar krikščionis, ar dar kas, visa tai nesąmonė. Mes visi esame žmonės ir turime teisę mylėti, ir jeigu jums kaip nors pavyks pamilti žmones, Sahadža joga įsitvirtins. Sahadža joga yra lyg medis, kuriam reikalinga meilė kaip vanduo. Išbandykite tai, išbandykite savo gyvenime, pamatysite, kokia vertinga yra meilė. Nepamatysite, kiek išleidžiate, ką darote. To negalite suskaičiuoti, tai yra kaip vandenynas. Jūs tampate ta tipiška Sahadža jogos asmenybe. Taigi visi Sahadža jogai šiandien turi apsispręsti, kad atleis visiems žmonėms, kurių nemėgo, ir pamils juos visus. Pažiūrėkime, ar tai pavyks. Aš įsitikinusi, kad pavyks! Nes, pirma, jūs esate realizuotos sielos, antra, Meilė yra didžiausia dovana visiems žmonėms, kurią jūs panaudosite, ir nebeliks žmonėms jokių problemų.

Taigi labai jums dėkoju!

Šri Matadži Nirmala Devi, Kabela, Italija, 2007 m. liepos 24 d.